Markkinointi­rekisteri

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

MicroMedian markkinointirekisteri HubSpot

Rekisterinpitäjä

Nimi: MicroMedia Oy
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Bulevardi 21, 00180 Helsinki
Puhelin: 0800 05055 MicroMedian asiakaspalvelu
Sähköposti: info@micromedia.fi MicroMedian asiakaspalvelu

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Vesa Laatikainen, tietosuojavastaava

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt

MicroMedian asiakaspalvelu, sähköposti: info@micromedia.fi, puh: 0800 0 5055

Rekisterinpitäjän toimiala

Yhtiön harjoittaa elinkeinona ammattimaista markkinointipalvelutoimintaa sekä markkinointitietokantatoimintaa.

Toiminnassa käytettävä rekisteri

MicroMedian markkinointiautomaatiojärjestelmä HubSpot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään MicroMedian liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käytetään myös asiakasviestintään ja suoramarkkinointiin.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterissä olevista tietoryhmistä

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa elämässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja (asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tietoja ja asiakkaan antamia tietoja, kuten tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä).

Tietojen luovutus

MicroMedia ei luovuta asiakastietojaan kolmansille osapuolille.

Kielto-oikeus

Rekisteröity voi kieltää tietojen käsittelemisen suoramarkkinointia varten. Kiellon voi ilmoittaa ottamalla yhteys MicroMedian asiakaspalveluun tai valitsemalla kieltolinkin suoramarkkinoinnin sähköpostiviestistä.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteriä ylläpidetään HubSpot-pilvipalvelussa EU:n alueella. Palvelimien varmistus ja tietoturva sekä henkilötietojen tietosuoja on varmistettu järjestelmien sopimusehdoin https://legal.hubspot.com/terms-of-service ja https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Käytön valvonta

MicroMedian käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, joiden perusteella käyttäjät tunnistetaan. Henkilöstölle on määritelty eri tasoiset käyttäjävaltuudet. Henkilöstö on perehdytetty lainsäädäntöön.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä henkilötietolain mukaisesti. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Tietojen luovutus EU-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU-maiden ulkopuolelle.

Tietolähteet

Henkilötiedot hankitaan rekisteröidyltä itseltään. Päivitykset hankitaan puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteriin merkitään myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin MicroMedia pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai MicroMedian Osoitepankista.